Ako môžu rodinné podniky využiť štátnu (finančnú) pomoc?

Problémom začínajúceho podnikania nie je deficit podnikateľských zámerov, ale nájdenie dostatočných finančných prostriedkov na ich realizáciu. Otázka nedostatku finančných prostriedkov na začiatok

Začínajúce finančne náročné obdobie je možné preklenúť aj využitím niektorej z foriem štátnej pomoci, ktorá je primárne určená najmä pre malé a stredné podniky („MSP“), a tými sú najčastejšie práve rodinou tvorené spoločnosti. A hoci neexistuje zákonná definícia MSP, existuje viacero charakteristík, ktoré dané podniky rozlišujú, pričom najzaužívanejšou je rozdelenie podľa počtu zamestnancov a výšky obratu a aktív spoločnosti. Práve MSP sú subjektom, na ktorý je majoritne zamerané poskytnutie štátnej pomoci, a to nielen vo forme finančných dotácií, grantov alebo príspevkov, ale aj nepriamo v podobe úľavy na daniach alebo pokutách, poskytnutie záruk, či bezplatného poradenstva. Inštitúcie, ktoré v danom odvetví poskytujú finančnú pomoc podnikateľským subjektom sú napr. Slovenská záručná a rozvojová banka, či Slovak Business Agency, no najväčším lákadlom pre podnikateľov sú práve fondy EÚ. Každá výzva na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ určuje presné podmienky, aké musí žiadateľ splniť a predložiť spolu s podaním žiadosti, kde kľúčovým je kvalitne vypracovaný projekt a jeho finančná analýza. Obligatórnou podmienkou udelenia takejto pomoci je aj zápis prijímateľa do registra partnerov verejného sektora, pričom subjekt odhaľuje svoju organizačnú a riadiacu štruktúru a konečného užívateľa výhod. Konečným užívateľom výhod sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Keďže aj štátnu pomoc je možné považovať za zvýhodňovanie niektorých subjektov, ide o narúšanie hospodárskej súťaže, a preto je štátna pomoc prísne regulovaná a jej zneužitie sankcionovateľné aj vo forme povinnosti vrátenia finančnej čiastky použitej na neoprávnený účel, resp. odobratie celej štátnej pomoci. Preto sa odporúča, aby každý subjekt v súvislosti so žiadosťou a následnou správou a vedením „balíka“ udelenej štátnej pomoci, spolupracoval s orgánom verejnej správy, ktorý dotáciu udelil a  poveril kontrolou oprávnenosti výdavkov právnych, či ekonomických poradcov so skúsenosťami v danej oblasti.

Publikované v periodiku TREND 11. 10. 2018

JUDr. Lucia Janská, LLM
partner MENKE LEGAL s.r.o.