Späť

MENKE LEGAL v médiách

1.12.2020

Dopad Mimoriadnej situácie COVID-19 na fungovanie kolektívnych orgánov obchodných spoločností.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou (stále trvajúcou) bol prijatý celý rad opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré…

29.10.2020

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu vo svetle zmien obchodného zákonníka účinných od 1. októbra 2020

Dlho avizovaná rozsiahlejšia novela Obchodného zákonníka, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila ešte v októbri 2019 vstúpila…

16.10.2020

Nová právna úprava na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú…

21.9.2020

Digitalizáciu procesov medzi štátom a podnikateľmi treba zlepšiť

Pandémia dočasne zastavila celý svet, podporila však využívanie nových technológií v podnikoch. Tie pochopili, že musia viac investovať do kvalitných a na…

15.1.2019

Modernizácia verejného sektora cez energetickú efektívnosť

Subjekty verejného sektora si často kladú otázku: Odkiaľ vziať istotu, že investície do rekonštrukcie technologického vybavenia budov sa nám skutočne vrátia…

2.1.2019

Nariadenie o klinickom skúšaní liekov – aké odvážne zmeny v procese schvaľovania môžeme očakávať?

V roku 2014 bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou nové Nariadenie (EÚ) č. 536/2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie (ďalej len „Nariadenie“).…

12.12.2018

Dôsledky porušenia ochrany osobných údajov z praktického pohľadu

Ochrana osobných údajov má právny základ nielen v zákone o ochrane osobných údajov, ale taktiež v čl. 19 ods. 3 Ústavy, v zmysle ktorého:…

14.11.2018

Nové pravidlá v procese zlučovania obchodných spoločností

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12. 10. 2017 schválila návrh znenia novely Obchodného zákonníka zameriavajúcu sa okrem iného aj na „nepoctivé“…

11.10.2018

Ako môžu rodinné podniky využiť štátnu (finančnú) pomoc?

Problémom začínajúceho podnikania nie je deficit podnikateľských zámerov, ale nájdenie dostatočných finančných prostriedkov na ich realizáciu. Otázka…

20.9.2018

Prevod rodinného majetku

Cieľom pravdepodobne každej podnikajúcej rodiny je nastavenie majetkovej štruktúry tak, aby budúce generácie mali z majetku čo najväčší úžitok,…