COMPLIANCE je pre spoločnosti stále výzvou

Compliance, termín používaný pre označenie súboru opatrení a predpisov zabezpečujúcich súlad interných pravidiel a postupov s platnou právnou úpravou a dodržiavanie vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti a etiky v obchodnej spoločnosti, býva v poslednom období často skloňovaný v podnikateľskom prostredí.

Oblasť compliance rezonuje na Slovensku už niekoľko rokov, avšak jeho implementácia býva pre obchodné spoločnosti častokrát pomerne ťažko uchopiteľná. Pre väčšinu podnikateľov je otázka compliance skôr postrachom ako témou, ktorej by mali venovať náležitú pozornosť. Neustále meniace sa právne predpisy, pribúdajúce povinnosti, narastajúca byrokracia, ale aj zvyšujúci záujem verejnosti na transparentnosti podnikateľského prostredia núti obchodné spoločnosti postupne meniť ich prístup k správe a riadeniu podnikov. Etika podnikania, riadenie podnikateľských rizík a dodržiavanie právnych predpisov sa stáva čoraz aktuálnejšou otázkou.

 

 

Efektivita compliance programov zameraných na procesy limitovania rizík spojených s vykonávanými činnosťami vrátane predchádzania individuálnym ľudským
zlyhaniam vo vnútri spoločnosti by mala byť pre podnikateľov kľúčová. Správne nastavené a fungujúce compliance programy spoločnosti, ktoré sú doménou
skôr veľkých nadnárodných korporácii, môžu zohrávať dôležitú úlohu aj v prípade malých či stredných podnikov, a to najmä, ale nielen v kontexte trestnoprávnej zodpovednosti. Význam compliance programu spočíva práve v tom, že ak spoločnosť preukáže, že nezanedbala dohľad alebo kontrolu, protiprávny čin jej zamestnanca sa jej nepričíta, t. j. spoločnosť nebude zodpovedná za individuálne zlyhanie svojho zamestnanca. Compliance programy, predstavujúce nastavenie a dodržiavanie právnych a etických pravidiel správania v spoločnosti, majú teda za úlohu chrániť spoločnosť pred trestnoprávnymi následkami prípadného protiprávneho konania jej zamestnancov. Jednoducho povedané, spoločnosť, ako právnická osoba, musí urobiť všetko čo sa od nej dá spravodlivo požadovať, aby eliminovala riziko trestnej činnosti fyzických osôb, ktorých konanie jej môže byť v zmysle zákona trestnoprávne pričítané. V tomto duchu by tak spoločnosti mali mať nastavené jasné interné pravidlá, aby v prípade spáchania trestného činu ich zamestnancom alebo členom štatutárneho, či dozorného orgánu bolo možné tento čin zdôvodniť tak, že ide o individuálny exces tejto osoby a takéto konanie je pre spoločnosť neprijateľné. Na tento účel slúžia práve compliance
programy, ktoré by okrem interných pravidiel správania mali upravovať aj systém kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov. Uskutočnenie preventívnych opatrení v rámci spoločnosti okrem samotného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, predpokladá aj
niekoľko ďalších právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, whistleblowingu, kybernetickej
bezpečnosti a pod.

Spoločnosť je živý organizmus, neustále sa vyvíjajúci, ktorý by mal vedieť včas reagovať na vplyvy vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia. Z uvedeného
dôvodu je preto žiadúce, aby spoločnosť mala vhodne nastavené interné procesy fungovania a mechanizmy jeho kontroly. Compliance program zameraný na
riešenie rizík, vrátane tých trestnoprávnych, nemôže byť len akýmsi formálne spracovaným dokumentom, ale je nevyhnutné, aby ho spoločnosti v praxi
aj reálne uplatňovali, presadzovali jeho dodržiavanie a súčasne vyvíjali aktivity na posilňovanie svojich kontrolných mechanizmov, vrátane zabezpečenia pravidelného preškoľovania manažmentu a svojich zamestnancov v tejto oblasti. Zosúladenie vnútorných procesov vrátane prípravy compliance programov
je vhodné konzultovať s odborníkmi na implementáciu compliance. Advokátska kancelária MENKE LEGAL má bohaté skúsenosti v tejto oblasti.

Nutnosť zavádzania compliance programov, ktorého súčasťou by mala byť aj realizácia vhodného kontrolného systému dodržiavania právnych predpisov
a interných smerníc vychádza zo skutočnosti, že akékoľvek konanie, spôsobilé poškodiť dobré meno spoločnosti a tým negatívne ovplyvniť jej postavenie
na trhu, či spôsobiť jej škodu, je považované za nežiadúce. Zavedenie preventívnych opatrení proti podvodom, legalizácií príjmov z trestnej činnosti či inej
protiprávnej činnosti, spoločnosti jednak pomáha efektívnejšie riadiť prípadné riziká a súčasne prispieva k zlepšeniu integrity zamestnancov, posilneniu vzťahov
s obchodnými partnermi, a teda k fungovaniu spoločnosti ako celku. Funkčné compliance programy vo vnútri spoločnosti sú znakom kvality a úrovne firemnej
kultúry a etiky. Len dodržiavanie zákonov a etické správanie podnikateľov môže prispieť k zlepšeniu transparentnosti a férovosti nášho podnikateľského prostredia.

JUDr. Kristína Maschkanová, PhD.
advokátka v advokátskej
kancelárii MENKE LEGAL

 

Publikovaný v periodiku Forbes Slovensko dňa 7.1.2021