Modernizácia verejného sektora cez energetickú efektívnosť

Subjekty verejného sektora si často kladú otázku: Odkiaľ vziať istotu, že investície do rekonštrukcie technologického vybavenia budov sa nám skutočne vrátia z dosiahnutých úspor? A ak by sme hneď aj takú istotu mali, odkiaľ vziať z rozpočtu na také invest.

Odpoveďou na vyššie uvedenú otázku je takzvaný EPC model (z angl. Energy Performance Contract), ktorého podstatou je poskytovanie energetických služieb so zaručeným výsledkom. EPC projekt spočíva v modernizácii budov a iných zariadení prijímateľa energetickej služby, spravidla subjektu verejného sektora, s cieľom znížiť náklady na spotrebu energií a súvisiace prevádzkové náklady. Na základe vykonaného energetického auditu a energetickej analýzy, poskytovateľ energetickej služby navrhne, naprojektuje a zrealizuje modernizáciu podľa potrieb prijímateľa na vlastné náklady, ktoré prijímateľ energetickej služby neskôr splatí z garantovaných úspor vygenerovaných v budúcnosti, ktorých dosiahnutie poskytovateľ zaručuje. Počas obdobia splácania modernizácie poskytovateľ poskytuje služby energetického manažmentu a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, ak úspory nebudú dosiahnuté vo výške garantovanej poskytovateľom, poskytovateľ má záväzok uhradiť prijímateľovi finančnú hodnotu výpadku úspor.

Po právnej stránke model EPC funguje na báze zmluvy o energetickej efektívnosti, ktorú upravuje zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a ktorá je aj hlavným predmetom novely zákona účinnej od 1. februára 2019. Plne v súlade s metodikou Eurostatu z 8. mája 2018 o štatistickom hodnotení garantovanej energetickej služby, novela zákona vytvára podmienky na rozvoj garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore a umožňuje využívanie garantovanej energetickej služby verejným sektorom bez toho, aby bol navyšovaný verejný dlh Slovenskej republiky.

Rozvoj garantovanej energetickej služby by mal poskytnúť príležitosti pre modernizáciu verejných budov a technologických zariadení, ktorú nie je možné financovať kapitálovými investíciami z verejných zdrojov ani prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov. EPC model, obzvlášť v dôsledku prijatej novely, tak predstavuje výhodný nástroj na realizáciu modernizácie majetku verejného sektora, zníženie nákladov verejnej správy na energie a splácanie projektov zo zaručených úspor, ktoré nezaťažuje verejný rozpočet, prispievajúc k predĺženiu životnosti budov a zariadení verejného sektora a zlepšujúc tiež kvalitu životného prostredia. 

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla novela zákona, patria nasledovné:

V zhrnutí, nárast príležitostí na poskytovanie garantovaných energetických služieb by mal posilniť trh na modernizáciu verejných budov, ktorú nie je možné financovať z iných finančných zdrojov alebo za využitia finančných mechanizmov garantovanej energetickej služby. Cieľom novelizovaného zákona je podporiť rozvoj garantovaných energetických služieb a zvýšiť využívanie EPC modelu aj vo verejnom sektore, a to naviac bez negatívneho dopadu na verejný rozpočet. Národná legislatíva, zosúladená s metodikou Eurostatu, tak vytvára prostredie pre nevyhnutnú modernizáciu zastaraných a energeticky neefektívnych budov a technológií verejného sektora, zdôrazňujúc potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti, znižovania energetickej náročnosti a celkovej ekologizácie verejného sektora.

Publikované na www.epravo.sk  15. 1. 2019

MENKE LEGAL s.r.o.