Nariadenie o klinickom skúšaní liekov – aké odvážne zmeny v procese schvaľovania môžeme očakávať?

V roku 2014 bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou nové Nariadenie (EÚ) č. 536/2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie nahrádza a ruší Smernicu č. 2001/20/ES, týkajúcu sa podmienok uplatňovania dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi, ktorá v podmienkach Slovenskej republiky bola transponovaná do zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Nakoľko sa nadobudnutie účinnosti Nariadenia blíži, rozhodli sme sa v tomto článku venovať novinkám v procese schvaľovania žiadostí o povolenie klinického skúšania, ktoré prináša Nariadenie.

 

Uľahčenie komunikácie medzi zadávateľom a príslušnými orgánmi členských štátov

Jedna z najvýraznejších zmien v oblasti povoľovania klinického skúšania je jednoznačne uľahčenie komunikácie medzi zadávateľom a príslušnými orgánmi členských štátov. Na komunikáciu o posudzovaní žiadostí a o výkone klinických skúšaní bude slúžiť špeciálne na to určený portál EÚ. Portál EÚ bude zriadený a spravovaný Európskou liekovou agentúrou a Komisiou, a podľa Nariadenia bude slúžiť ako jediný vstupný bod na predkladanie údajov a informácií týkajúcich sa klinického skúšania.

Po novom tak bude zadávateľ predkladať žiadosti o povolenie klinického skúšania spolu so spisovou dokumentáciou a oznamovať ostatné informácie súvisiace s vedením klinického skúšania, s výnimkou nežiadúcich účinkov ako uvádzame nižšie, všetkým príslušným členským štátom výlučne prostredníctvom portálu EÚ.   

 

Harmonizácia pravidiel o predkladaní a povoľovaní žiadostí o povolenie klinického skúšania

Ďalším pozitívom, ktoré uvádza Nariadenie do praxe, je harmonizácia spôsobu predkladania a posudzovania žiadostí o povolenie klinického skúšania v rámci EÚ. V EÚ tak budú platiť jednotné pravidlá predkladania a posudzovania žiadostí o povolenie klinického skúšania a jeho zmien. Zadávateľom sa taktiež uľahčí predkladanie žiadostí o povolenie klinického skúšania, keďže po novom bude potrebné predložiť iba jednu žiadosť, ktorá bude posúdená na základe vzájomnej spolupráce všetkých príslušných členských štátov.

Na tento účel zaviedlo Nariadenie úlohu tzv. spravodajského členského štátu. Spravodajský členský štát bude určený zadávateľom pri predložení žiadosti o povolenie klinického skúšania, avšak Nariadenie umožňuje dotknutým členským štátom odchýliť sa od tejto voľby zadávateľa. 

Úloha spravodajského členského štátu bude spočívať najmä v počiatočnom posúdení klinického skúšania a v koordinácii členských štátov počas prvej fázy povoľovania vopred, tzv. „validácie“. Spravodajský členský štát bude taktiež hlavným koordinátorom pri posudzovaní žiadosti o povolenie klinického skúšania s prihliadnutím na aspekty prvej časti hodnotiacej správy. Z úloh udelených spravodajskému členskému štátu vyplýva, že iba on bude v týchto dvoch štádiách zodpovedný za komunikáciu so zadávateľom. Ako sme spomínali vyššie, táto komunikácia bude prebiehať prostredníctvom portálu EÚ.

Pre úplnosť dodávame, že prvá časť hodnotiacej správy sa bude týkať posúdenia klinického skúšania, jeho výhod pre verejné zdravie, rizík a nevýhod pre účastníka klinického skúšania, výroby, dovozu a označovania produktov, ako aj posúdenia príručky pre skúšajúceho.

Opačne ako pri prvej časti hodnotiacej správy, pri druhej časti hodnotiacej správy bude každý príslušný členský štát naďalej posudzovať žiadosť individuálne s prihliadnutím na aspekty týkajúce sa jeho vlastného územia. Medzi takéto aspekty patria špecifiká ako informovaný súhlas, odmeňovanie či nábor účastníkov. Z toho dôvodu bude každý príslušný členský štát oprávnený samostatne vyžadovať od zadávateľa dodatočné informácie týkajúce sa druhej časti hodnotiacej správy. Etické preskúmanie tak bude naďalej patriť do pôsobnosti etických komisií prísluš­ného členského štátu.

Ako sme uviedli na začiatku, cieľom Nariadenia je okrem iného zníženie administratívnej záťaže zadávateľov a  členských štátov. Tento cieľ sa má prejaviť vo forme jedného rozhodnutia o klinickom skúšaní doručeného portálom EÚ, v ktorom každý členský štát zadávateľovi oznámi, či klinické skúšanie povolil. Zadávateľovi tak bude doručené iba jedno rozhodnutie platné pre územia všetkých členských štátov, v ktorých žiadal o povolenie klinického skúšania. V tomto rozhodnutí bude uvedené oznámenie každého členského štátu, či klinické skúšanie povolil alebo nepovolil, prípadne povolil s podmienkami. Chceli by sme však zdôrazniť, že štáty budú naďalej môcť, za podmienok uvedených v Nariadení,  prijať odlišný záver či klinické skúšanie povolia, alebo nie.

 

Implementácia elektronickej databázy na podávanie správ o bezpečnosti

Nariadenie uvádza do praxe ďalší prostriedok na komunikáciu o klinickom skúšaní, a to tzv. elektronickú databázu na podávanie správ. Táto elektronická databáza bude zriadená a spravovaná Európskou liekovou agentúrou ako súčasť databázy EudraVigilance zriadenej podľa Nariadenia (ES) č. 726/2004.

V porovnaní s portálom EÚ, zadávateľ  bude prostredníctvom elektronickej databázy nahlasovať všetky stanovené informácie súvisiace s podozreniami na neočakávané a závažné nežiaduce účinky na skúšané lieky a účinné látky, ktoré nastanú počas klinického skúšania vykonaného v aspoň jednom členskom štáte. Zadávatelia, ktorí nebudú mať z dôvodu nedostatku zdrojov možnosť podávať správy cez túto elektronickú databázu, budú môcť požiadať príslušný členský štát o podanie takejto správy.

Informovanie o bezpečnostných správach zabezpečí Európska lieková agentúra, ktorá bude bezpečnostné správy preposielať elektronickou formou všetkým príslušným členským štátom.

 

Sprístupňovanie údajov o klinickom skúšaní

Ďalšou novinkou v oblasti klinického skúšania je zmena niektorých funkcionalít databázy EÚ (pôvodná tzv. európska databáza), obsahujúcej údaje a informácie predložené na účely klinického skúšania. Keďže nosným pilierom Nariadenia je transparentnosť, databáza EÚ bude po novom verejná. Údaje z klinických skúšaní obsiahnuté v databáze EÚ tak budú sprístupnené všetkým občanom Európskej únie, a nielen vybraným subjektom, tak ako to platí podľa súčasnej právnej úpravy. Niektoré údaje budú však z dôvodov vyššieho verejného záujmu ostávať naďalej utajené. Pôjde napr. o osobné údaje účastníkov, obchodné informácie dôverného charakteru alebo informácie majúce za cieľ zabezpečenie účinného dohľadu nad vykonávaním klinického skúšania. Zadávatelia tak budú musieť vynaložiť vyššie úsilie na označovanie tých informácií, ktoré si budú želať nesprístupniť verejnosti z dôvodu ich dôverného charakteru.

Databáza EÚ zároveň zjednoduší vyhľadávanie klinických skúšaní. Z toho dôvodu bude v databáze EÚ každé klinické skúšanie označené jedinečným číslom skúšania EÚ. Podľa Nariadenia sa tak zadávatelia budú môcť prostredníctvom databázy EÚ odvolať na predchádzajúce podané žiadosti o povolenie klinického skúšania alebo podstatnej zmeny.

 

Kedy sa začnú aplikovať zmeny uvedené v Nariadení?

Podľa záverečných ustanovení má Nariadenie nadobudnúť účinnosť po šiestich mesiacoch odo dňa, kedy Európska komisia uverejní oznam v Úradnom vestníku EÚ o tom, že portál EÚ a databáza EÚ dosiahli plnú funkčnosť a systémy spĺňajú funkčné špecifikácie. Inak povedané, Nariadenie sa má začať uplatňovať až potom, kedy Európska lieková agentúra v spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou zabezpečí spoľahlivosť a plnú funkčnosť portálu EÚ a databázy EÚ. Podľa pôvodných oficiálnych odhadov Európskej liekovej agentúry bol predpokladaným dátumom nadobudnutia účinnosti Nariadenia október 2018. Avšak podľa informácií dostupných na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry bol deň účinnosti odložený z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov spojených s funkčnosťou systému. V tejto súvislosti musíme poznamenať, že účinnosť Nariadenia bola odložená aj z dôvodu vrcholiacich príprav Európskej liekovej agentúry na Brexit a s tým súvisiace sťahovanie celej agentúry do Holandska. Podľa oficiálnych odhadov Európskej liekovej agentúry možno v súčasnosti očakávať nadobudnutie účinnosti Nariadenia do roku 2020.[1]

Nariadenie predpokladá osobitný právny režim pre klinické skúšania, ktoré začnú prebiehať pred jeho účinnosťou, a ktoré zároveň nebudú po tomto dátume ukončené. V takýchto prípadoch sa klinické skúšania budú riadiť pôvodnou právnou úpravou, avšak nie dlhšie ako počas trojročného obdobia od nadobudnutia účinnosti Nariadenia. Po uplynutí tohto obdobia sa začnú takéto klinické skúšania riadiť novou právnou reguláciou.

Je dôležité poznamenať, že Nariadenie dňom jeho účinnosti bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane Slovenskej republiky, bez potreby jeho osobitnej transpozície do zákona.

 

Záver

Nové Nariadenie o klinickom skúšaní prináša viacero noviniek, ktorých cieľom je nielen odstránenie administratívnej záťaže spojenej s povoľovaním klinických skúšaní v rámci EÚ. Napriek tomu, že došlo k výraznému posunu dátumu, od ktorého sa začne aplikovať Nariadenie, treba oceniť odvážny prístup ku zmene procesov povoľovania klinického skúšania. Avšak, v tejto súvislosti samotný Štátny ústav pre kontrolu liečiv vo svojej prezentácii k Nariadeniu uviedol, že úloha spravodajského členského štátu bude „náročnejšia na personálne, technické a s tým súvisiace finančné zdroje.“[2] Z toho dôvodu je nutné skonštatovať, že až prax ukáže všetky pozitíva a prípadné úskalia spojené s jeho uplatňovaním. Vzhľadom na zmeny v oblasti klinického skúšania odporúčame zadávateľom konzultovať právne dôsledky Nariadenia s právnym poradcom.

Publikované na www.epravo.sk, 2. 1. 2019

MENKE LEGAL s.r.o.