Nové pravidlá v procese zlučovania obchodných spoločností

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12. 10. 2017 schválila návrh znenia novely Obchodného zákonníka zameriavajúcu sa okrem iného aj na „nepoctivé“ zlučovanie obchodných spoločností vo finančných problémoch, ktoré sa snažia vyhnúť plneniu povinností pri ich likvidácii či úpadku. Konečným dôsledkom navrhovaných zmien by malo byť zlepšenie ochrany práv veriteľov spoločností zúčastnených na zlúčení.

Pôvodne navrhovanú účinnosť novely komplexne k 1. januáru 2018, zákonodarca zmenil na účinnosť novely dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (dňa 2. 11. 2017 zákon podpísal Prezident Slovenskej republiky, publikácia v Zbierke zákonov SR sa očakáva v polovici mesiaca november 2017). Uvedená zmena sa dotkne nielen nekalých zlúčení firiem, ale i „serióznych“ obchodných spoločností plánujúcich zlúčenia, ktoré nemusia mať dostatok času, aby sa na pripravované zmeny Obchodného zákonníka dostatočne pripravili. 

Potenciálne riziko dopadu rýchleho nadobudnutia účinnosti príslušných ustanovení, týkajúcich sa striktnejšieho procesu zlučovania, je riešené zakotvením prechodného ustanovenia § 768p, čím došlo k vyjadreniu intertemporality pre prípady zlúčenia spoločností, ktoré s procesom zlúčenia začali ešte pred nadobudnutím účinnosti novely. Doterajšie predpisy sa použijú na zlúčenia v prípadoch, ak bol návrh zmluvy o zlúčení schválený predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto novely a návrh na zápis zlúčenia do obchodného registra bol, resp. bude podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto novely. Ak sú teda obchodné spoločnosti v procese zlučovania, avšak do nadobudnutia účinnosti tejto novely si napr. nestihnú splniť všetky ustanovené povinnosti v zákonných lehotách, ktoré sú nevyhnutné pre schválenie návrhu zmluvy o zlúčení, budú i tieto spoločnosti v krátkej dobe čeliť novým pravidlám sprísňujúcim proces zlúčenia.

 

Nové pravidlá v procese zlučovania

V priamej nadväznosti na aktuálnosť danej problematiky, uvádzame do pozornosti nové pravidlá sprísňujúce proces zlučovania obchodných spoločností, ktorých cieľom je zamedziť početným nepoctivým fúziám. Zavedenie nových pravidiel predstavuje akúsi reakciu zákonodarcu na aplikačné problémy, spojené s reťazovými zlúčeniami realizovanými v záujme vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností, a to či už pri ich úpadku alebo likvidácii. 

1. Zabezpečenie hospodárskeho cieľa transakcie

Na to, aby sa obchodná spoločnosť mohla zúčastniť zlúčenia, musí byť v tzv. „v dobrej kondícii“, a to najmä z dôvodu zabezpečenia prechodu imania a následného pokračovania v podnikaní. Na zlúčení sa teda môžu podieľať len tie spoločnosti, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné podmienky:

V prípade existencie predpokladu nenaplnenia čo i len jednej z vyššie uvedených podmienok, členovia orgánov spoločnosti by sa mali zdržať úkonov smerujúcich k zlúčeniu spoločností. Zákonodarca úplne nevylučuje možnosť zlúčenia sa so spoločnosťou, ktorá nie je v tzv. dobrej kondícii, avšak takýmto zlúčením nemôžu byť ohrození veritelia spoločností. Na druhej strane, zákonodarca ako ochranný mechanizmus zavádza inštitút zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená veriteľom, voči samotným členom orgánov, ktorí sa na zlúčení podieľajú.

2. Určenie účtovného dňa zlúčenia

Novela zavádza spresnenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, ktorého určenie je obligatórnou obsahovou náležitosťou návrhu zmluvy o zlúčení. Zmena spočíva v tom, že tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, za predpokladu, že nedošlo k schváleniu účtovnej závierky zostavenej ku dňu, ktorý tomuto dňu predchádza.

3. Oznámenie správcovi dane a záložnému veriteľovi

Novela zavádza aj povinnosť zanikajúcej spoločnosti doručiť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový alebo colný úrad, oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, a to najneskôr v lehote 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení. V rovnakej lehote sa musí predmetné oznámenie doručiť aj záložnému veriteľovi, ak sú obchodné podiely, resp. akcie spoločnosti predmetom záložného práva. 

4. Správa audítora o dostatočnej kapitalizácii spoločnosti

V časovom rozmedzí, po prijatí rozhodnutia o zlúčení spoločností a pred podaním návrhu na zápis zlúčenia do obchodného registra, je audítor, určený v schválenej zmluve o zlúčení, povinný vyhotoviť správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, bude splnená podmienka dostatočnej kapitalizácie spoločnosti, t. j. hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nebude presahovať hodnotu jej majetku. Za predpokladu, že zanikajúca spoločnosť nie je povinná overovať účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy audítora je aj jeho osvedčenie, že záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva, za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Správa audítora o zistených skutočnostiach sa obligatórne pripája k návrhu na zápis do obchodného registra a ukladá sa do Zbierky listín. Akousi zárukou naplnenia cieľa tejto novozavedenej povinnosti je skutočnosť, že audítor sa v prípade účelovej zmeny vystaví hrozbe straty licencie, či reputačnému riziku.

Aplikácia vyššie uvedených povinností súvisiacich so správou audítora sa neuplatní, v prípade vyhotovovania písomnej správy nezávislého experta o výsledku preskúmania návrhu zmluvy o zlúčení, v zmysle doterajšej právnej úpravy (§ 218a ods. 3 Obchodného zákonníka), a to za predpokladu, že jej súčasťou by boli skutočnosti, ktoré by boli obsahom vyššie popísanej správy audítora. 

5. Návrh na zápis zlúčenia do obchodného registra

Novela zavádza úpravu povinnosti na podanie návrhu na zápis zlúčenia do obchodného registra v lehote najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení. Lehota sa neuplatní, ak osobitný predpis podmieňuje koncentráciu súhlasom, resp. osobitným rozhodnutím príslušného orgánu (napr. zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Publikované na www.epravo.sk, 14. 11. 2018

MENKE LEGAL s.r.o.