Pandémia COVID-19 urýchľuje digitalizáciu firiem

Globálna pandémia ochorenia COVID-19 sa dotkla nielen bežného života obyvateľov, ale rovnako aj podnikateľského sektora. Prijímané opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, ktorých cieľom je zmierniť ekonomickú záťaž a negatívne dopady na fungovanie hospodárstva a verejného života, každým dňom zvýrazňujú potrebu digitálnej transformácie firiem.

S účinnosťou od 8. februára 2021 bol opakovane predĺžený núdzový stav v Slovenskej republike, kedy sa súčasne zmenili aj podmienky zákazu vychádzania a obmedzenia slobody pohybu, či opatrenia pre zamestnancov. Do platnosti vstúpila nová metodika Ministerstva zdravotníctva SR [1] ‑ tzv. COVID AUTOMAT, ktorý určuje súbor opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika s prihliadnutím na národné limity v prípade nepriaznivej situácie.

JUDr. Lucia Menke, LLM, Partner a advokát v advokátskej kancelárii MENKE LEGAL.
Zdroj foto: Archív klienta.

Jedným z takýchto opatrení je nariadená práca z domu (home office). Nerešpektovanie pôvodného odporúčania nechať zamestnancov pracovať z domu vyústilo k nariadeniu povinnej práce z domu pre všetkých, ktorým to charakter ich práce umožňuje. Flexibilita zmeny spôsobu fungovania firiem a ich presun do online priestoru však spôsobuje viacerým komplikácie. Povinnosť umožniť zamestnancom pracovať z domu zastihla viaceré firmy nepripravené, a to nielen z pohľadu zabezpečenia materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov, ale aj z pohľadu správneho nastavenia zmluvných vzťahov. Ešte počas prvej vlny pandémie COVID-19 boli viacerí zamestnávatelia prinútení prejsť na výkon práce na diaľku a čelili tak viacerým výzvam. Nie všetci boli schopní prispôsobiť sa vzniknutej situácii a presunúť komunikáciu nielen so zákazníkmi, ale aj so svojimi zamestnancami do digitálneho prostredia. K pružnejším reakciám niektorým možno bránila aj zlá orientácia v príslušnej legislatíve.

Práca prostredníctvom home office pritom nie je totožná s domáckou prácou alebo teleprácou, ktorej podmienky musia byť upravené v pracovnej zmluve. Práca formou home office je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta to umožňuje. Zatiaľ čo domácka práca alebo telepráca musí byť dohodnutá v pracovnej zmluve, v prípade práce formou home office postačuje neformálna dohoda (ústne, e-mailom). Podrobnejšiu úpravu pravidiel domáckej práce, telepráce a home office prináša schválená novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021.  

Ďalším z aktuálne platných opatrení je nariadený zákaz hromadných podujatí a zákaz zhromažďovania, ktorý výrazným spôsobom zasiahol aj do fungovania kolektívnych orgánov firiem. Hoci zasadnutia orgánov právnických osôb od začiatku patrili medzi výnimky, vývoj epidemiologickej situácie výrazne komplikoval, a stále komplikuje, osobnú účasť členov orgánov na ich zasadnutiach. Viaceré firmy z obavy pred šírením ochorenia COVID-19 preto hľadajú alternatívne riešenia. Naliehavosť konania pôvodne odkladaných zasadnutí orgánov, ku ktorým prispel nejednoznačný výklad prijatých opatrení, vyriešil zákon lex korona[2]. Tento zaviedol všeobecné pravidlo, v zmysle ktorého kolektívne orgány právnických osôb založených podľa občianskeho alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie/núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí  pomocou elektronických prostriedkov (napríklad videokonferencia, live stream) aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Rokovania kolektívnych orgánov firiem (valných zhromaždení, konateľov, predstavenstiev a dozorných rád) sa rovnako ako výkon práce zamestnancov presúvajú do digitálneho priestoru.

S ohľadom na aktuálny epidemiologický vývoj, kedy Európu zasiahla už tretia vlna pandémie ochorenia COVID-19 je žiadúce, aby firmy koordinovali svoje fungovanie v súlade prijatými opatreniami a pripravili svoje podnikanie na dlhšie „bezkontaktné“ obdobie, ak tak ešte neurobili. Skúsenosti našej advokátskej kancelárie za posledné mesiace jednoznačne potvrdzujú silný dôraz na dôležitosť digitalizácie firiem a hľadania správnych modelov podnikania v online svete. V tomto smere sa na nás klienti intenzívne obracajú s požiadavkami na správne nastavenie obchodných, ale aj pracovnoprávnych vzťahov a interných procesov z právneho hľadiska.


JUDr. Lucia Menke, LLM,

partner a advokát
MENKE LEGAL s.r.o.

 

Publikované na www.forbes.sk dňa 4.3.2021

 


 

[1] Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19)

[2] zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony