Prevod rodinného majetku

Cieľom pravdepodobne každej podnikajúcej rodiny je nastavenie majetkovej štruktúry tak, aby budúce generácie mali z majetku čo najväčší úžitok, vyhli sa často zdĺhavému i nákladnému dedičskému konaniu a prípadným dedičským sporom, ktoré môžu ochromiť dlhoročnú spoluprácu so stabilnými odberateľmi či spôsobiť oslabenie podniku, ktoré využije konkurencia.

V prípade s.r.o. možno majetok dostať do rúk rodinných príslušníkov formou prevodu obchodného podielu, ktorý môže byť odplatný, ale aj bezodplatný. Ak nadobúdateľ nie je spoločníkom, je potrebné overiť, či spoločenská zmluva pripúšťa prevod obchodného podielu na inú osobu (inak spoločníci musia najskôr schváliť zmenu spoločenskej zmluvy minimálne dvojtretinovou väčšinou), a či sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Podobný ekonomický efekt možno docieliť aj predajom (časti) podniku alebo zlúčením spoločností, kde aktíva a pasíva prechádzajú na nadobúdateľa, resp. nástupnícku spoločnosť, v prípade predaja podniku však predávajúci nezaniká, pri zlúčení áno. Predaj podniku je oproti prevodu podielov komplexnejšou transakciou, kedy kupujúci nadobúda dohodnutý súbor hmotných vecí, nehnuteľností, iných majetkových hodnôt spojených s prevádzkou podniku, práv a záväzkov, práv duševného vlastníctva, ako i práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku. Naproti tomu, pri prevode obchodného podielu nositeľom všetkých práv zostáva spoločnosť a mení sa len jej vlastnícka štruktúra.

Pri živnosti môže majetok prejsť na nástupcu iba dedením. Dediči, ktorí spĺňajú podmienky prevádzkovania živnosti, môžu pokračovať v živnosti, ak pokračovanie do jedného mesiaca od smrti podnikateľa ohlásia živnostenskému úradu. Ak podmienky nespĺňajú, do skončenia dedičského konania môžu v živnosti pokračovať, len ak ustanovia zodpovedného zástupcu, a po skončení, len ak zdedili majetok na prevádzku živnosti. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia dedičského konania nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, zdedenú živnosť ďalej prevádzkovať nemôžu. Prevod rodinného majetku je pomerne komplikovanou témou, a to najmä z dôvodu, že prevodom podnikania nadobúdateľ nezískava iba výhody, ale aj všetky záväzky súvisiace s podnikaním. Preto je vhodné pri každom prevode požiadať o stanovisko ekonomického a právneho poradcu, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám v budúcnosti a zabezpečilo riešenie, ktoré vyváži „náklady a výnosy“ konkrétnej situácie.

Publikované v periodiku TREND 20. 9. 2018

JUDr. Lucia Janská, LLM
partner MENKE LEGAL s.r.o.