Menke Legal

Lawyers

Advokátska kancelária MENKE je popredná advokátska kancelária na slovenskom trhu vo vybraných právnych špecializáciách. Združuje profesionálov, ktorí pôsobili vo veľkých advokátskych kanceláriách, kde získali skúsenosti na významných transakciách s cezhraničným presahom. Cieľom advokátskej kancelárie MENKE je poskytovať klientom komplexné a vysoko kvalitné služby v kombinácii s lokálnymi znalosťami a kontaktmi.

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Associate

JUDr. Lucia Janská, LLM

Partner

Zuzana Šinkovičová

Office manager

Mgr. Tatiana Valentová

Of Counsel

Bc. Michaela Dudeková

Paralegal

JUDr. Ľubica Kupková

Senior Associate

Bc. Veronika Domčeková

Paralegal

Advokátska kancelária MENKE získala ocenenie Právnická firma roka 2018, a to v nasledujúcich kategóriách:

Ľudia a špecializácie

Právo duševného vlastníctva, ICT a mediálne právo

Právo duševného vlastníctva, mediálne právo a právo informačných a komunikačných technológií patrí k jednej z „pilierových“ špecializácii advokátskej kancelárie MENKE. Právni špecialisti pod vedením JUDr. Lucie Janskej, LLM patria medzi popredných a oceňovaných odborníkov v poskytovaní poradenstva v oblastiach implementácie informačných systémov, outsourcingu a verejného obstarávania informačných systémov verejným sektorom. O ich kvalitách svedčí množstvo publikačných činností v rámci konferencií a odborných publikácií, ako aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov pre klientov v oblasti IT.

V odvetví práva duševného vlastníctva sa advokátska kancelária MENKE zameriava na poradenstvo v oblasti ochranných známok, licencií a autorského práva. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania, a to tak pre vysielateľov, vydavateľov, výrobcov záznamov ako aj pre autorov a výkonných umelcov. Naši právnici sú taktiež erudovaní poskytovať klientom právne poradenstvo súvisiace s posudzovaním obsahu diela alebo vysielania v zmysle platnej legislatívy a v prípade potreby zastupujú klientov v konaniach týkajúcich sa regulácie vysielania vedených pred súdom ako aj pred Radou pre vysielanie a retransmisiu.

Naša advokátska kancelária tiež poskytuje právne služby zamerané na oblasť ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti, využívajúc prostriedky právnej ochrany podľa zákona o vysielaní a retransmisii a podľa tlačového zákona.

Verejné obstarávanie, PPP a EPC

Významným zameraním našej advokátskej kancelárie je aj oblasť verejného obstarávania, v ktorom advokátska kancelária MENKE poskytuje komplexné právne poradenstvo už od samotnej prípravy verejnej zákazky, cez uzatvorenie zmluvy až po realizáciu verejnej investície. V rámci špecializácie verejné obstarávanie sa advokátska kancelária MENKE venuje tiež projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) a EPC projektom ako špecifickému modelu pre modernizáciu majetku verejných subjektov financovanú z dosiahnutých úspor vygenerovaných poskytovaním garantovaných energetických služieb súkromným subjektom - ESCO spoločnosťami.

V oblasti verejných investícií naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo verejnému sektoru pri analyzovaní, obstaraní a uzatváraní koncesných zmlúv pri významných PPP projektoch. Medzi najvýznamnejšie referencie pri EPC projektoch patrí poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri príprave zmluvnej dokumentácie, v procese negociácií a v priebehu trvania projektov počas realizácie jednotlivých opatrení pre zabezpečenie energetickej efektívnosti, a to ako pre významné subjekty verejného sektora, tak i pre popredné, expandujúce ESCO spoločnosti na slovenskom trhu.

Ochrana osobných údajov, GDPR

V rámci tejto kľúčovej špecializácie sa advokátska kancelária MENKE LEGAL zameriava predovšetkým na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov, konkrétne nariadenie GDPR a jeho implementáciu v praxi. Naši právnici sú erudovaní zhodnotiť aktuálnu pozíciu obchodnej spoločnosti alebo iného subjektu v oblasti dodržiavania GDPR, identifikovať oblasti fungovania, ktoré musia byť prispôsobené novej legislatíve ochrany osobných údajov a následne pripraviť dokumentáciu a upraviť procesy tak, aby bol zabezpečený súlad s nariadením GDPR.

Náš tím je tiež schopný poskytnúť klientom na mieru ušité poradenstvo ohľadne konkrétnych otázok pri posudzovaní oprávnených záujmov jednotlivých subjektov v oblasti ochrany osobných údajov, ako i vyškoliť zamestnancov spoločnosti tak, aby boli pripravení na nové situácie, ktoré môžu nastať v dôsledku zavedenia novej právnej úpravy ochrany osobných údajov. O aktívnej činnosti v tejto právnej oblasti svedčia i publikácie článkov na tému GDPR vo viacerých odborných časopisoch.

Stavebné právo a FIDIC zmluvné podmienky

Advokátska kancelária MENKE sa špecializuje tiež na odvetvie stavebného práva a poskytuje právne služby klientom pri komplexných výstavbových projektoch od prípravnej pred-investičnej fázy, cez investičnú fázu až po výstavbu a prevádzku stavieb. Právne poradenstvo poskytujeme pri príprave a negociácii zmluvnej dokumentácie pre investorov aj stavebné spoločnosti, a klientov zastupujeme v územnom i stavebnom konaní, ako aj pri riešení sporov v súvislosti s realizovanými projektmi. V rámci uvedenej špecializácie, pri investičnej výstavbe a uzatváraní zmlúv na stavebné práce aplikujeme medzinárodné zmluvné štandardy FIDIC, ktoré prispôsobujeme slovenskému právnemu poriadku a na mieru konkrétnemu výstavbovému projektu.

Pri príprave zmlúv aplikujeme zmluvné podmienky najmä Červenej a Žltej knihy (prípadne Zlatej a Striebornej knihy) vrátane skrátenej formy zmluvy podľa Zelenej knihy, s cieľom primerane rozložiť riziko v úprave práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa, upraviť problematiku realizácie diela, finančné a platobné mechanizmy, a predchádzať i riešiť spory pri realizácii a prevádzke diel.
Zároveň uplatňujeme ustanovenia Podzhotoviteľskej zmluvy na výstavbu ako aj ustanovenia Bielej knihy pre poskytovanie služieb stavebného dozoru.

Obchodné transakcie, M&A

Poradenstvo v oblasti obchodných transakcií patrí medzi hlavné špecializácie advokátskej kancelárie MENKE. Náš team poskytuje poradenstvo zahraničným investorom ako aj silným domácim spoločnostiam v rámci celej škály transakcií vrátane due diligence, nadobúdania majetkových podielov, zlučovania spoločností, ako aj negociácií externého financovania.

Riešenie sporov

Právny tím advokátskej kancelárie MENKE má mimoriadne skúsenosti z oblasti riešenia sporov na národnej i medzinárodnej úrovni, pričom právnici zastupovali klientov v súdnych i arbitrážnych konaniach podľa pravidiel ICC, VIAC, UNCITRAL, ICSID. V rámci tejto špecializácie členovia právneho teamu zastupovali Slovenskú republiku vo viacerých multi-miliónových sporoch týkajúcich sa porušenia domáceho a medzinárodného práva.

V rámci sporovej agendy sa právnici advokátskej kancelárie značne venujú aj sporom v oblasti stavebníctva. Okrem iného majú skúsenosti so zastupovaním významných verejných obstarávateľov v súdnych sporoch zo zmlúv uzavretých na rozsiahle výstavbové projekty podľa zmluvných podmienok FIDIC. 

Nehnuteľnosti

Advokátska kancelária MENKE poskytuje svojim klientom právne služby predovšetkým v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, auditu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a pri spolupráci s developermi a investormi v realitnej oblasti, najmä pokiaľ ide o administratívne budovy, obchodné domy ako aj ubytovacie zariadenia v Slovenskej republike. Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby pri nadobúdaní nehnuteľností na dražbách, v konkurzoch a verejných ponukových konaniach, ako aj pri zastupovaní v katastrálnych a administratívnych konaniach. Vypracúvame právne analýzy k projektom našich klientov, vrátane prípravy potrebnej zmluvnej dokumentácie k plánovanému nakladaniu s nehnuteľnosťami.

Pracovné právo

V rámci oblasti pracovného práva poskytuje advokátska kancelária MENKE právne poradenstvo rôznym subjektom od zamestnávateľov, HR poradcov, až po významné personálne agentúry. V rámci pracovnoprávnej agendy poskytuje advokátska kancelária MENKE nielen právne poradenstvo pri vypracovaní pracovných, či manažérskych zmlúv, resp. inej pracovnoprávnej dokumentácie, ale aj asistenciu pri vypracovaní interných záväzných aktov, poradenstvo súvisiace s kolektívnymi zmluvami a vyjednávaním s odborovými organizáciami, zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch a zastupovanie a odborné poradenstvo v súvislosti s výkonom inšpekcie práce. Právny tím advokátskej kancelárie MENKE má excelentné skúsenosti v prípadoch kolízie pracovného a obchodného práva, ako aj s pracovnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom, poradenstvom pri zamestnávaní cudzincov, vyslaní, či dočasnom prideľovaní zamestnancov.

Medzinárodné právo a právo EÚ

Advokátska kancelária MENKE poskytuje klientom komplexné poradenstvo o právnych záležitostiach podliehajúcich regulácii na úrovni EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, verejného obstarávania a ochrany osobných údajov. V rámci medzinárodného práva sa špecializujeme na oblasť medzinárodnej ochrany investícií, ako aj uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí v Slovenskej republike.

Štrukturálne fondy EÚ

V tejto oblasti poskytuje MENKE právne poradenstvo pri čerpaní eurofondov, realizácii samotných projektov, ale najmä poradenstvo a zastupovanie klientov pred správnymi orgánmi a súdmi vo veciach finančných opráv, tzv. korekcií. V rámci tejto oblasti má naša advokátska kancelária skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva, ako prijímateľom eurofondov, tak aj verejným obstarávateľom.

 

Kontakt

Naša advokátska kancelária sa nachádza
priamo v historickom centre Bratislavy.

Telefón: +421 221 291 410
Fax: +421 220 910 845
E-mail: office@menke-legal.com
Adresa: Gorkého 3
811 01 Bratislava
 
MENKE LEGAL s.r.o.
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106462/B
IČO: 47 258 799
DIČ: 2120141661
IČ DPH: SK2120141661
Číslo el. schránky: E0005971488

 

Vyplnením kontaktného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť MENKE LEGAL s. r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

office