Menke Legal

Lawyers

Advokátska kancelária MENKE je popredná advokátska kancelária na slovenskom trhu vo vybraných právnych špecializáciách. Združuje profesionálov, ktorí pôsobili vo veľkých advokátskych kanceláriách, kde získali skúsenosti na významných transakciách s cezhraničným presahom. Cieľom advokátskej kancelárie MENKE je poskytovať klientom komplexné a vysoko kvalitné služby v kombinácii s lokálnymi znalosťami a kontaktmi.

Mgr. Simona Uhrinová

Advokát, Of Counsel

Mgr. Miroslav Vaško

Advokát

Mgr. Tatiana Valentová

Of Counsel

JUDr. Lucia Menke, LLM

Partner a advokát

Bc. Nikola Boguská

Právny asistent

JUDr. Kristína Maschkanová, PhD.

Advokát

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Advokát, Úradný prekladateľ

Advokátska kancelária MENKE získala ocenenie Právnická firma roka, a to v nasledujúcich kategóriách:

Ľudia a špecializácie

Právo duševného vlastníctva, ICT a mediálne právo

Právo duševného vlastníctva, mediálne právo a právo informačných a komunikačných technológií patrí k jednej z „pilierových“ špecializácii advokátskej kancelárie MENKE. Právni špecialisti pod vedením JUDr. Lucie Menke, LLM patria medzi popredných a oceňovaných odborníkov v poskytovaní poradenstva v oblastiach implementácie informačných systémov, outsourcingu a verejného obstarávania informačných systémov verejným sektorom. O ich kvalitách svedčí množstvo publikačných činností v rámci konferencií a odborných publikácií, ako aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov pre klientov v oblasti IT.

V odvetví práva duševného vlastníctva sa advokátska kancelária MENKE zameriava na poradenstvo v oblasti ochranných známok, licencií a autorského práva. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania, a to tak pre vysielateľov, vydavateľov, výrobcov záznamov ako aj pre autorov a výkonných umelcov. Naši právnici sú taktiež erudovaní poskytovať klientom právne poradenstvo súvisiace s posudzovaním obsahu diela alebo vysielania v zmysle platnej legislatívy a v prípade potreby zastupujú klientov v konaniach týkajúcich sa regulácie vysielania vedených pred súdom ako aj pred Radou pre vysielanie a retransmisiu.

Naša advokátska kancelária tiež poskytuje právne služby zamerané na oblasť ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti, využívajúc prostriedky právnej ochrany podľa zákona o vysielaní a retransmisii a podľa tlačového zákona.

Verejné obstarávanie, PPP a EPC

Významným zameraním našej advokátskej kancelárie je aj oblasť verejného obstarávania, v ktorom advokátska kancelária MENKE poskytuje komplexné právne poradenstvo už od samotnej prípravy verejnej zákazky, cez uzatvorenie zmluvy až po realizáciu verejnej investície. V rámci špecializácie verejné obstarávanie sa advokátska kancelária MENKE venuje tiež projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) a EPC projektom ako špecifickému modelu pre modernizáciu majetku verejných subjektov financovanú z dosiahnutých úspor vygenerovaných poskytovaním garantovaných energetických služieb súkromným subjektom - ESCO spoločnosťami.

V oblasti verejných investícií naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo verejnému sektoru pri analyzovaní, obstaraní a uzatváraní koncesných zmlúv pri významných PPP projektoch. Medzi najvýznamnejšie referencie pri EPC projektoch patrí poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri príprave zmluvnej dokumentácie, v procese negociácií a v priebehu trvania projektov počas realizácie jednotlivých opatrení pre zabezpečenie energetickej efektívnosti, a to ako pre významné subjekty verejného sektora, tak i pre popredné, expandujúce ESCO spoločnosti na slovenskom trhu.

Ochrana osobných údajov, GDPR

V rámci tejto kľúčovej špecializácie sa advokátska kancelária MENKE LEGAL zameriava predovšetkým na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov, konkrétne nariadenie GDPR a jeho implementáciu v praxi. Naši právnici sú erudovaní zhodnotiť aktuálnu pozíciu obchodnej spoločnosti alebo iného subjektu v oblasti dodržiavania GDPR, identifikovať oblasti fungovania, ktoré musia byť prispôsobené novej legislatíve ochrany osobných údajov a následne pripraviť dokumentáciu a upraviť procesy tak, aby bol zabezpečený súlad s nariadením GDPR.

Náš tím je tiež schopný poskytnúť klientom na mieru ušité poradenstvo ohľadne konkrétnych otázok pri posudzovaní oprávnených záujmov jednotlivých subjektov v oblasti ochrany osobných údajov, ako i vyškoliť zamestnancov spoločnosti tak, aby boli pripravení na nové situácie, ktoré môžu nastať v dôsledku zavedenia novej právnej úpravy ochrany osobných údajov. O aktívnej činnosti v tejto právnej oblasti svedčia i publikácie článkov na tému GDPR vo viacerých odborných časopisoch.

Farmaceutické právo

V rámci farmaceutického práva naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo súvisiace s reklamou liekov, farmakovigilanciou vrátane databázy Eudravigilance, klinickými štúdiami (klinickým skúšaním a neintervenčnými štúdiami), so schvaľovaním liekov Štátnym úradom pre kontrolu liečiv a s post-registračnými povinnosťami. Naša advokátska kancelária zároveň poskytuje právne služby v súvislosti so získaním povolení na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. Našim klientom vieme poradiť s požiadavkami transparentnosti vyplývajúcimi z Etického kódexu EFPIA (AIFP).

V oblasti farmaceutického práva poskytuje advokátska kancelária MENKE taktiež služby súvisiace s vypracovaním právnych analýz, prípravou zmlúv a adaptáciou zmluvných vzorov podľa požiadaviek slovenskej legislatívy a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

V rámci špecializácie na farmaceutické právo sa venujeme taktiež humánnym a veterinárnym liekom. V prípade potreby vieme našim klientom poradiť aj v oblasti zdravotníckych pomôcok.

Stavebné právo a FIDIC zmluvné podmienky

Advokátska kancelária MENKE sa špecializuje tiež na odvetvie stavebného práva a poskytuje právne služby klientom pri komplexných výstavbových projektoch od prípravnej pred-investičnej fázy, cez investičnú fázu až po výstavbu a prevádzku stavieb. Právne poradenstvo poskytujeme pri príprave a negociácii zmluvnej dokumentácie pre investorov aj stavebné spoločnosti, a klientov zastupujeme v územnom i stavebnom konaní, ako aj pri riešení sporov v súvislosti s realizovanými projektmi. V rámci uvedenej špecializácie, pri investičnej výstavbe a uzatváraní zmlúv na stavebné práce aplikujeme medzinárodné zmluvné štandardy FIDIC, ktoré prispôsobujeme slovenskému právnemu poriadku a na mieru konkrétnemu výstavbovému projektu.

Pri príprave zmlúv aplikujeme zmluvné podmienky najmä Červenej a Žltej knihy (prípadne Zlatej a Striebornej knihy) vrátane skrátenej formy zmluvy podľa Zelenej knihy, s cieľom primerane rozložiť riziko v úprave práv a povinností objednávateľa a zhotoviteľa, upraviť problematiku realizácie diela, finančné a platobné mechanizmy, a predchádzať i riešiť spory pri realizácii a prevádzke diel.
Zároveň uplatňujeme ustanovenia Podzhotoviteľskej zmluvy na výstavbu ako aj ustanovenia Bielej knihy pre poskytovanie služieb stavebného dozoru.

Medzinárodné právo a právo EÚ

Advokátska kancelária MENKE poskytuje klientom komplexné poradenstvo o právnych záležitostiach podliehajúcich regulácii na úrovni EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, verejného obstarávania a ochrany osobných údajov. V rámci medzinárodného práva sa špecializujeme na oblasť medzinárodnej ochrany investícií, ako aj uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí v Slovenskej republike.

Zároveň poskytujeme právne služby domácim ako aj zahraničným klientom v súvislosti so železničnými nehodami s medzinárodným presahom. Vzhľadom na odborné skúsenosti, vynikajúcu znalosť právnej regulácie ako aj úspešne zvládnuté zahraničné projekty, sa na nás opakovane obracajú významné domáce aj zahraničné subjekty železničnej dopravy, ako sú prepravcovia, výrobcovia a/alebo opravárenské dielne, v súvislosti so zabezpečením právneho poradenstva v súdnych sporoch s medzinárodným presahom. Pre tieto účely taktiež spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami v zahraničí.

Daňové právo

Daňové právo je ďalšou z významných a dynamických oblastí, v ktorej advokátska kancelária MENKE poskytuje komplexné právne poradenstvo a služby. Z dôvodu bezprostredného dopadu daňových záležitostí na finančné záujmy našich klientov pritom k jednotlivým potrebám našich klientov pristupujeme maximálne citlivo a zodpovedne.

V oblasti daňového práva pripravujeme pre našich klientov právne stanoviská, analýzy a vysvetlenia k najrôznejším otázkam z oblasti priamych a nepriamych daní a poskytujeme asistenciu pri spracovaní dokumentácie na registráciu  pre všetky typy daní. Zároveň vykonávame posudzovanie rôznych typov zmlúv z hľadiska dňového práva, pričom kladieme vysoký dôraz na účel zamýšľanej transakcie, alebo obchodu.

Samozrejmosťou je aktívne zastupovanie klientov v prebiehajúcich daňových kontrolách, ako aj iných daňových konaniach, a to jednak pred daňovým orgánom, ako aj pred príslušnými súdmi v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí daňových úradov. O úspešnosti advokátskej kancelárie MENKE v tejto oblasti svedčia aj desiatky ukončených daňových kontrol s pozitívnym výsledkom pre našich klientov.

Obchodné transakcie, M&A

Poradenstvo v oblasti obchodných transakcií patrí medzi hlavné špecializácie advokátskej kancelárie MENKE. Náš team poskytuje poradenstvo zahraničným investorom ako aj silným domácim spoločnostiam v rámci celej škály transakcií vrátane due diligence, nadobúdania majetkových podielov, zlučovania spoločností, ako aj negociácií externého financovania.

Riešenie sporov

Právny tím advokátskej kancelárie MENKE má mimoriadne skúsenosti z oblasti riešenia sporov na národnej i medzinárodnej úrovni, pričom právnici zastupovali klientov v súdnych i arbitrážnych konaniach podľa pravidiel ICC, VIAC, UNCITRAL, ICSID. V rámci tejto špecializácie členovia právneho teamu zastupovali Slovenskú republiku vo viacerých multi-miliónových sporoch týkajúcich sa porušenia domáceho a medzinárodného práva.

V rámci sporovej agendy sa právnici advokátskej kancelárie značne venujú aj sporom v oblasti stavebníctva. Okrem iného majú skúsenosti so zastupovaním významných verejných obstarávateľov v súdnych sporoch zo zmlúv uzavretých na rozsiahle výstavbové projekty podľa zmluvných podmienok FIDIC. 

Nehnuteľnosti

Advokátska kancelária MENKE poskytuje svojim klientom právne služby predovšetkým v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, auditu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a pri spolupráci s developermi a investormi v realitnej oblasti, najmä pokiaľ ide o administratívne budovy, obchodné domy ako aj ubytovacie zariadenia v Slovenskej republike. Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby pri nadobúdaní nehnuteľností na dražbách, v konkurzoch a verejných ponukových konaniach, ako aj pri zastupovaní v katastrálnych a administratívnych konaniach. Vypracúvame právne analýzy k projektom našich klientov, vrátane prípravy potrebnej zmluvnej dokumentácie k plánovanému nakladaniu s nehnuteľnosťami.

Pracovné právo

V rámci oblasti pracovného práva poskytuje advokátska kancelária MENKE právne poradenstvo rôznym subjektom od zamestnávateľov, HR poradcov, až po významné personálne agentúry. V rámci pracovnoprávnej agendy poskytuje advokátska kancelária MENKE nielen právne poradenstvo pri vypracovaní pracovných, či manažérskych zmlúv, resp. inej pracovnoprávnej dokumentácie, ale aj asistenciu pri vypracovaní interných záväzných aktov, poradenstvo súvisiace s kolektívnymi zmluvami a vyjednávaním s odborovými organizáciami, zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch a zastupovanie a odborné poradenstvo v súvislosti s výkonom inšpekcie práce. Právny tím advokátskej kancelárie MENKE má excelentné skúsenosti v prípadoch kolízie pracovného a obchodného práva, ako aj s pracovnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom, poradenstvom pri zamestnávaní cudzincov, vyslaní, či dočasnom prideľovaní zamestnancov.

Štrukturálne fondy EÚ

V tejto oblasti poskytuje MENKE právne poradenstvo pri čerpaní eurofondov, realizácii samotných projektov, ale najmä poradenstvo a zastupovanie klientov pred správnymi orgánmi a súdmi vo veciach finančných opráv, tzv. korekcií. V rámci tejto oblasti má naša advokátska kancelária skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva, ako prijímateľom eurofondov, tak aj verejným obstarávateľom.

 

Tlmočníctvo a prekladateľstvo

Vďaka početným skúsenostiam na medzinárodnej pôde je naša advokátska kancelária najlepšie vybavená na vypracovanie právnych prekladov najvyššej kvality, najmä prekladov z anglického do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka. Máme skúsenosti s prekladom množstva právnych, korporátnych a obchodných dokumentov, dodržiavajúc striktné pravidlá odborného prekladu, aby sme zabezpečili najvyššiu presnosť. Našim klientom ponúkame tiež prekladateľské služby úradného prekladateľa, zapísaného v oficiálnom zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Naši klienti môžu preto plne dôverovať kvalite výsledného prekladu.

Členovia nášho teamu majú tiež rozsiahle skúsenosti s profesionálnym tlmočením pri mnohých cezhraničných rokovaniach, seminároch a workshopoch, a to v právnych aj obchodných veciach. Naša erudícia pramení zo získaného vyššieho vzdelania v oblasti práva aj business-u, a tiež z pracovných skúseností nadobudnutých počas pôsobenia vo viacerých medzinárodných organizáciách, vrátane Organizácie spojených národov a účasti na mnohých medzinárodných konferenciách. Sme si vedomí neustále sa meniacej povahy jazykov, v ktorých poskytujeme naše služby, preto si kontinuálne zvyšujeme naše jazykové schopnosti a kvalifikácie nevyhnutné pre neustále sa meniaci svet práva a business-u.

Poisťovníctvo

Advokátska kancelária MENKE ponúka právne služby taktiež v oblasti poistenia, zaistenia a súvisiaceho sprostredkovania poistenia.

Klientom podnikajúcim v týchto oblastiach poskytujeme právnu pomoc, a to tak pri ich vstupe na trh, ako aj pri zorientovaní sa v národnej a európskej legislatíve a riešení každodenných problémov a otázok vyvstávajúcich z prísnych a komplikovaných regulačných požiadaviek pre túto oblasť práva. V súvislosti so vstupom na trh zabezpečujeme pre klientov založenie podniku alebo organizačnej zložky podniku, prípravu právnymi predpismi vyžadovanej dokumentácie (návrhy vnútorných predpisov, zmlúv, oznámení atď.) a získanie požadovaných povolení od Národnej banky Slovenska. Riešenie každodenných problémov znamená najmä pomoc pri riešení otázok právnej regulácie podnikania (výklad a implementácia národnej legislatívy, práva Európskej únie a predpisov Národnej banky Slovenska) a vzťahov s inými subjektmi (dohody súvisiace s distribúciou produktov uzatvárané s finančnými agentmi, poradcami, sprostredkovateľmi a bankami).

Naše právne služby zahŕňajú taktiež poradenstvo pri príprave, resp. posudzovaní rozličnej spotrebiteľskej zmluvnej dokumentácie, a to predovšetkým všeobecných poistných podmienok, osobitných poistných podmienok a ďalších zmluvných dojednaní. Mimoriadnu pozornosť venujeme požiadavkám ochrany osobných údajov špecifickým pre poisťovníctvo a požiadavkám ochrany spotrebiteľa. Poradenstvo poskytujeme aj v súvislosti so zavádzaním nových poistných produktov na trh, čo spočíva hlavne v analýze právneho stavu a definovaní právnych rizík.

Obzvlášť bohaté skúsenosti nadobudli naši právnici pri zastupovaní klientov v náročných aktívnych a pasívnych súdnych sporoch vyplývajúcich z porušenia práv a povinností z poistenia, a preto dokážu klientom poskytnúť právne poradenstvo s vysokou pridanou hodnotou.

Vymáhanie pohľadávok a náhrady škody

Medzi oblasti pôsobenia advokátskej kancelárie MENKE patrí aj vymáhanie pohľadávok a náhrady škody.

Prostredníctvom našich právnikov poskytujeme profesionálne a efektívne riešenia v oblasti predsúdneho a súdneho vymáhania najmä peňažných pohľadávok. Poskytujeme komplexné služby od analýzy pohľadávok a vykonania prvotných úkonov vymáhania, až po zastupovanie klienta v súdnych sporoch.

Poradenstvo advokátskej kancelárie MENKE v tejto oblasti pôsobenia zahŕňa taktiež pomoc pri predaji alebo kúpe pohľadávok zo strany klientov, pri zastupovaní klientov v rámci uzatvárania mimosúdnych dohôd, pri prihlasovaní pohľadávok do insolvenčných konaní a zastupovaní v takých konaniach, pri zastupovaní klientov v upomínacom alebo riadnom súdnom konaní a v následnom v exekučnom konaní.

Uvedené služby ponúkame, tak pre oblasť vymáhania pohľadávok vzniknutých z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ako aj pre oblasť vymáhania pohľadávok vzniknutých zo spotrebiteľských vzťahov.

Rovnako tak poskytujeme právnu pomoc pri vymáhaní náhrady škody a nemajetkovej ujmy vzniknutej v súvislosti s rozličnými nehodami, úrazmi a úmrtiami, a v súvislosti s poškodzovaním ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a dobrého mena.

Naši právnici majú bohaté skúsenosti s uplatňovaním a vymáhaním nárokov poškodených a pozostalých, čo zahŕňa najmä vymáhanie odškodnenia za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a náhradu nemajetkovej ujmy.

Trestné právo

Advokátska kancelária MENKE poskytuje právnu pomoc aj v oblasti trestného práva. Klientom poskytujeme poradenstvo najmä pri ekonomickej trestnej činnosti, keďže v tejto oblasti dokážeme využiť cenné poznatky získané v oblastiach práva, na ktoré sa naša advokátska kancelária špecializuje. V nadväznosti na naše skúsenosti sa zameriavame aj na trestnú zodpovednosť právnických osôb a vypracovanie trestno-právnych compliance programov, vrátane opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V rámci trestného konania poskytujeme klientom právnu pomoc už od momentu začatia trestného stíhania, počas vyšetrovania v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom. Vykonávame obhajobu obvinených, resp. obžalovaných, a to vrátane väzobných vecí. Taktiež zastupujeme poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v adhéznom konaní.

Rozhovor s JUDr. Luciou Menke, LLM — Trend.sk

Rozhovor s JUDr. Luciou Menke, LLM - Trend.sk

Kontakt

Naša advokátska kancelária sa nachádza
priamo v historickom centre Bratislavy.

Telefón: +421 221 291 410
Fax: +421 220 910 845
E-mail: office@menke-legal.com
Adresa: Gorkého 3
811 01 Bratislava
 
MENKE LEGAL s.r.o.
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106462/B
IČO: 47 258 799
DIČ: 2120141661
IČ DPH: SK2120141661
Číslo el. schránky: E0005971488

 

Vyplnením kontaktného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť MENKE LEGAL s. r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

office