Menke Legal

Lawyers

Advokátska kancelária MENKE je popredná advokátska kancelária na slovenskom trhu vo vybraných právnych špecializáciách. Združuje profesionálov, ktorí pôsobili vo veľkých advokátskych kanceláriách, kde získali skúsenosti na významných transakciách s cezhraničným presahom. Cieľom advokátskej kancelárie MENKE je poskytovať klientom komplexné a vysoko kvalitné služby v kombinácii s lokálnymi znalosťami a kontaktmi.

JUDr. Ivan Fiala

Advokát

Mgr. Peter Kaňuch

Partner a advokát

JUDr. Nikola Korytková

Associate

JUDr. Marietta Kaňuch

Partner a advokát

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Advokát

JUDr. Lucia Menke, LLM

Riadiaci partner a advokát

Mgr. Daniel Marko

Advokát

Advokátska kancelária MENKE získala ocenenie Právnická firma roka, a to v nasledujúcich kategóriách:

Umiestnenia Lucie Menke v TOP 100 žen česko-slovenského právního byznysu

Ľudia a špecializácie

Právo duševného vlastníctva, ICT a mediálne právo

Právo duševného vlastníctva, mediálne právo a právo informačných a komunikačných technológií patrí k jednej z „pilierových“ špecializácii advokátskej kancelárie MENKE. Právni špecialisti pod vedením JUDr. Lucie Menke, LLM patria medzi popredných a oceňovaných odborníkov v poskytovaní poradenstva v oblastiach implementácie informačných systémov, outsourcingu a verejného obstarávania informačných systémov verejným sektorom. O ich kvalitách svedčí množstvo publikačných činností v rámci konferencií a odborných publikácií, ako aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov pre klientov v oblasti IT.

V odvetví práva duševného vlastníctva sa advokátska kancelária MENKE zameriava na poradenstvo v oblasti ochranných známok, licencií a autorského práva. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania, a to tak pre vysielateľov, vydavateľov, výrobcov záznamov ako aj pre autorov a výkonných umelcov. Naši právnici sú taktiež erudovaní poskytovať klientom právne poradenstvo súvisiace s posudzovaním obsahu diela alebo vysielania v zmysle platnej legislatívy a v prípade potreby zastupujú klientov v konaniach týkajúcich sa regulácie vysielania vedených pred súdom ako aj pred Radou pre vysielanie a retransmisiu.

Naša advokátska kancelária tiež poskytuje právne služby zamerané na oblasť ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti, využívajúc prostriedky právnej ochrany podľa zákona o vysielaní a retransmisii a podľa tlačového zákona.

Verejné obstarávanie, PPP a EPC

Významným zameraním našej advokátskej kancelárie je aj oblasť verejného obstarávania, v ktorom advokátska kancelária MENKE poskytuje komplexné právne poradenstvo už od samotnej prípravy verejnej zákazky, cez uzatvorenie zmluvy až po realizáciu verejnej investície. V rámci špecializácie verejné obstarávanie sa advokátska kancelária MENKE venuje tiež projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) a EPC projektom ako špecifickému modelu pre modernizáciu majetku verejných subjektov financovanú z dosiahnutých úspor vygenerovaných poskytovaním garantovaných energetických služieb súkromným subjektom - ESCO spoločnosťami.

V oblasti verejných investícií naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo verejnému sektoru pri analyzovaní, obstaraní a uzatváraní koncesných zmlúv pri významných PPP projektoch. Medzi najvýznamnejšie referencie pri EPC projektoch patrí poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri príprave zmluvnej dokumentácie, v procese negociácií a v priebehu trvania projektov počas realizácie jednotlivých opatrení pre zabezpečenie energetickej efektívnosti, a to ako pre významné subjekty verejného sektora, tak i pre popredné, expandujúce ESCO spoločnosti na slovenskom trhu.

Ochrana osobných údajov, GDPR

V rámci tejto kľúčovej špecializácie sa advokátska kancelária MENKE LEGAL zameriava predovšetkým na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov, konkrétne nariadenie GDPR a jeho implementáciu v praxi. Naši právnici sú erudovaní zhodnotiť aktuálnu pozíciu obchodnej spoločnosti alebo iného subjektu v oblasti dodržiavania GDPR, identifikovať oblasti fungovania, ktoré musia byť prispôsobené novej legislatíve ochrany osobných údajov a následne pripraviť dokumentáciu a upraviť procesy tak, aby bol zabezpečený súlad s nariadením GDPR.

Náš tím je tiež schopný poskytnúť klientom na mieru ušité poradenstvo ohľadne konkrétnych otázok pri posudzovaní oprávnených záujmov jednotlivých subjektov v oblasti ochrany osobných údajov, ako i vyškoliť zamestnancov spoločnosti tak, aby boli pripravení na nové situácie, ktoré môžu nastať v dôsledku zavedenia novej právnej úpravy ochrany osobných údajov. O aktívnej činnosti v tejto právnej oblasti svedčia i publikácie článkov na tému GDPR vo viacerých odborných časopisoch.

Súťažné právo a pravidlá hospodárskej súťaže

Advokátska kancelária MENKE poskytuje komplexné právne poradenstvo aj v oblasti hospodárskej súťaže. Naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti súťažného práva poskytujeme predovšetkým v rámci vyhotovovania programov dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže pre malé podniky, ako aj pre veľké podnikateľské subjekty. Compliance programy pripravujeme dôsledným zmapovaním možných rizík v jednotlivých podnikateľských oblastiach a tvorbou účinných prevenčných postupov, ktoré pomáhajú klientom predchádzať uzatvoreniu nedovolených protisúťažných dohôd. V rámci týchto programov našich klientov upozorňujeme tiež na opatrenia, ktoré je potrebné a vhodné dodržiavať v prípade obávaných inšpekcií, inak nazývaných aj ako dawn raid, vykonávaných zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Právnu pomoc poskytujeme našim klientom rovnako pri posudzovaní výmeny citlivých informácií v obchodných transakciách a pri komunikácii s konkurenciou.

Okrem prevenčnej ochrany sa venujeme aj oznamovaniu koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (v prípade ekonomického spájania podnikateľov napríklad v podobe zlúčenia, či prevodu obchodného podielu) a zastupovaniu klientov v konaniach o uložení pokuty pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. 

Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo

Advokátska kancelária MENKE poskytuje právne poradenstvo aj v jednej z najpopulárnejších oblastí posledných rokov, ktorým je oblasť životného prostredia a odpadového hospodárstva. 

V tomto odvetví sa špecializujeme najmä na zákon o odpadoch a z neho plynúce povinnosti pre podnikateľov, ktorí sú výrobcami či distribútormi vyhradených výrobkov.  Naša advokátska kancelária je rovnako nápomocná výrobcom pri ich (povinnom) zápise do registra výrobcov vyhradeného výrobku a zahraničným výrobcom vyhradených výrobkov pri ustanovovaní svojho splnomocneného zástupcu. Advokátska kancelária MENKE taktiež pomáha klientom v komunikácií s Ministerstvom životného prostredia, Slovenskou inšpekciou životného prostredia či inými subjektmi pri získavaní licencií a potrebných povolení v sektore odpadového hospodárstva. 

Medzinárodné právo a právo EÚ

Advokátska kancelária MENKE poskytuje klientom komplexné poradenstvo o právnych záležitostiach podliehajúcich regulácii na úrovni EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, verejného obstarávania a ochrany osobných údajov. V rámci medzinárodného práva sa špecializujeme na oblasť medzinárodnej ochrany investícií, ako aj uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí v Slovenskej republike.

Zároveň poskytujeme právne služby domácim ako aj zahraničným klientom v súvislosti so železničnými nehodami s medzinárodným presahom. Vzhľadom na odborné skúsenosti, vynikajúcu znalosť právnej regulácie ako aj úspešne zvládnuté zahraničné projekty, sa na nás opakovane obracajú významné domáce aj zahraničné subjekty železničnej dopravy, ako sú prepravcovia, výrobcovia a/alebo opravárenské dielne, v súvislosti so zabezpečením právneho poradenstva v súdnych sporoch s medzinárodným presahom. Pre tieto účely taktiež spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami v zahraničí.

Daňové právo a transferové oceňovanie

Daňové právo je ďalšou z významných a dynamických oblastí, v ktorej advokátska kancelária MENKE poskytuje komplexné právne poradenstvo a služby. Z dôvodu bezprostredného dopadu daňových záležitostí na finančné záujmy našich klientov pritom k jednotlivým potrebám našich klientov pristupujeme maximálne citlivo a zodpovedne.

V oblasti daňového práva pripravujeme pre našich klientov právne stanoviská, analýzy a vysvetlenia k najrôznejším otázkam z oblasti priamych a nepriamych daní a poskytujeme asistenciu pri spracovaní dokumentácie na registráciu  pre všetky typy daní. Zároveň vykonávame posudzovanie rôznych typov zmlúv z hľadiska dňového práva, pričom kladieme vysoký dôraz na účel zamýšľanej transakcie, alebo obchodu.

Významnou súčasťou poskytovania našich právnych služieb je aj oblasť transferového oceňovania, kde poskytujeme odborné poradenstvo pri nastavení a zdokumentovaní cien medzi spriaznenými spoločnosťami v súlade s aktuálnymi predpismi a medzinárodnými štandardmi. Pomáhame klientom optimalizovať daňové povinnosti a minimalizovať riziká súvisiace s transferovým oceňovaním.

Samozrejmosťou je aktívne zastupovanie klientov v prebiehajúcich daňových kontrolách, ako aj iných daňových konaniach, a to jednak pred daňovým orgánom, ako aj pred príslušnými súdmi v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí daňových úradov. O úspešnosti advokátskej kancelárie MENKE v tejto oblasti svedčia aj desiatky ukončených daňových kontrol s pozitívnym výsledkom pre našich klientov.

Obchodné transakcie, M&A

Poradenstvo v oblasti obchodných transakcií patrí medzi hlavné špecializácie advokátskej kancelárie MENKE. Náš team poskytuje poradenstvo zahraničným investorom ako aj silným domácim spoločnostiam v rámci celej škály transakcií vrátane due diligence, nadobúdania majetkových podielov, zlučovania spoločností, ako aj negociácií externého financovania.

Riešenie sporov

Právny tím advokátskej kancelárie MENKE má mimoriadne skúsenosti z oblasti riešenia sporov na národnej i medzinárodnej úrovni, pričom právnici zastupovali klientov v súdnych i arbitrážnych konaniach podľa pravidiel ICC, VIAC, UNCITRAL, ICSID. V rámci tejto špecializácie členovia právneho teamu zastupovali Slovenskú republiku vo viacerých multi-miliónových sporoch týkajúcich sa porušenia domáceho a medzinárodného práva.

V rámci sporovej agendy sa právnici advokátskej kancelárie značne venujú aj sporom v oblasti stavebníctva. Okrem iného majú skúsenosti so zastupovaním významných verejných obstarávateľov v súdnych sporoch zo zmlúv uzavretých na rozsiahle výstavbové projekty podľa zmluvných podmienok FIDIC. 

Nehnuteľnosti

Advokátska kancelária MENKE poskytuje svojim klientom právne služby predovšetkým v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, auditu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam a pri spolupráci s developermi a investormi v realitnej oblasti, najmä pokiaľ ide o administratívne budovy, obchodné domy ako aj ubytovacie zariadenia v Slovenskej republike. Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby pri nadobúdaní nehnuteľností na dražbách, v konkurzoch a verejných ponukových konaniach, ako aj pri zastupovaní v katastrálnych a administratívnych konaniach. Vypracúvame právne analýzy k projektom našich klientov, vrátane prípravy potrebnej zmluvnej dokumentácie k plánovanému nakladaniu s nehnuteľnosťami.

Pracovné právo

V rámci oblasti pracovného práva poskytuje advokátska kancelária MENKE právne poradenstvo rôznym subjektom od zamestnávateľov, HR poradcov, až po významné personálne agentúry. V rámci pracovnoprávnej agendy poskytuje advokátska kancelária MENKE nielen právne poradenstvo pri vypracovaní pracovných, či manažérskych zmlúv, resp. inej pracovnoprávnej dokumentácie, ale aj asistenciu pri vypracovaní interných záväzných aktov, poradenstvo súvisiace s kolektívnymi zmluvami a vyjednávaním s odborovými organizáciami, zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch a zastupovanie a odborné poradenstvo v súvislosti s výkonom inšpekcie práce. Právny tím advokátskej kancelárie MENKE má excelentné skúsenosti v prípadoch kolízie pracovného a obchodného práva, ako aj s pracovnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom, poradenstvom pri zamestnávaní cudzincov, vyslaní, či dočasnom prideľovaní zamestnancov.

Trestné právo

Advokátska kancelária MENKE poskytuje právnu pomoc aj v oblasti trestného práva. Klientom poskytujeme poradenstvo najmä pri ekonomickej trestnej činnosti, keďže v tejto oblasti dokážeme využiť cenné poznatky získané v oblastiach práva, na ktoré sa naša advokátska kancelária špecializuje. V nadväznosti na naše skúsenosti sa zameriavame aj na trestnú zodpovednosť právnických osôb a vypracovanie trestno-právnych compliance programov, vrátane opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V rámci trestného konania poskytujeme klientom právnu pomoc už od momentu začatia trestného stíhania, počas vyšetrovania v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom. Vykonávame obhajobu obvinených, resp. obžalovaných, a to vrátane väzobných vecí. Taktiež zastupujeme poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v adhéznom konaní.

Startupy a venture capital

Poradenstvo v oblasti startupov a venture capital je ďalšou kľúčovou špecializáciou advokátskej kancelárie MENKE LEGAL. Náš skúsený právny tím poskytuje komplexné právne služby pre začínajúce firmy, technologické startupy a investorov v oblasti venture capital. Pomáhame klientom zorientovať sa v zložitom právnom prostredí a poskytujeme im podporu vo všetkých fázach rozvoja startupu - od počiatočnej myšlienky až po expanziu a exit stratégie.

S ohľadom na našu ďalšiu špecializáciu v oblasti IT a duševného vlastníctva, vieme efektívne nastaviť ochranu autorských práv, ochranných známok a licencií, čo je kľúčové pre úspech technologických startupov. Naše bohaté skúsenosti a individuálny prístup nám umožňujú poskytovať klientom efektívne a praktické riešenia, ktoré podporujú ich rast a inováciu. Vďaka našim službám môžu startupy a investori získať konkurenčnú výhodu na trhu a úspešne dosahovať svoje ciele.

Corporate governance a compliance

Corporate governance a dodržiavanie právnych noriem sú neoddeliteľnou súčasťou služieb advokátskej kancelárie MENKE LEGAL. Naši skúsení právnici poskytujú komplexné právne služby, ktoré pomáhajú našim klientom dosiahnuť optimálnu správu, riadenie a kontrolu v ich spoločnostiach.

Naša expertíza zahŕňa vypracovanie a implementáciu etických kódexov, interných politík a postupov, a tiež poskytovanie poradenstva pri dodržiavaní širokého spektra právnych požiadaviek. V MENKE LEGAL sa sústreďujeme na poskytovanie právnych riešení, ktoré nielenže zabezpečujú súlad s platnými právnymi predpismi, ale aj podporujú dlhodobú udržateľnú stratégiu a rast našich klientov. V MENKE LEGAL sme pripravení poskytnúť klientom efektívne nástroje na riadenie rizík a optimalizáciu riadenia, a prispieť k ich dlhodobému úspechu a prosperite.

Advokátska kancelária MENKE LEGAL ako partner ocenenia TREND TOP Firma roka 2023

Rozhovor s JUDr. Luciou Menke, LLM - Trend.sk

Rozhovor s JUDr. Luciou Menke, LLM — Trend.sk

Rozhovor s JUDr. Luciou Menke, LLM - Trend.sk

Advokátska kancelária MENKE LEGAL ako partner ocenenia TREND TOP Firma roka 2020

Legal News

Kontakt

Naša advokátska kancelária sa nachádza
priamo v historickom centre Bratislavy.

E-mail: office@menke-legal.com
Adresa: Gorkého 3
811 01 Bratislava
 
MENKE LEGAL s.r.o.
Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 106462/B
IČO: 47 258 799
DIČ: 2120141661
IČ DPH: SK2120141661
Číslo el. schránky: E0005971488

 

Vyplnením kontaktného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť MENKE LEGAL s. r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári.

Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

office