Späť

MENKE LEGAL v médiách

4.1.2021

COMPLIANCE je pre spoločnosti stále výzvou

Compliance, termín používaný pre označenie súboru opatrení a predpisov zabezpečujúcich súlad interných pravidiel a postupov s platnou právnou…

16.12.2020

Nesprístupnenie informácií – prevažujúci verejný záujem alebo svojvôľa povinnej osoby?

Dňa 1. januára 2021 uplynie presne 20 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých…

1.12.2020

Dopad Mimoriadnej situácie COVID-19 na fungovanie kolektívnych orgánov obchodných spoločností.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou (stále trvajúcou) bol prijatý celý rad opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré…

29.10.2020

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu vo svetle zmien obchodného zákonníka účinných od 1. októbra 2020

Dlho avizovaná rozsiahlejšia novela Obchodného zákonníka, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila ešte v októbri 2019 vstúpila…

16.10.2020

Nová právna úprava na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú…

21.9.2020

Digitalizáciu procesov medzi štátom a podnikateľmi treba zlepšiť

Pandémia dočasne zastavila celý svet, podporila však využívanie nových technológií v podnikoch. Tie pochopili, že musia viac investovať do kvalitných a na…

15.1.2019

Modernizácia verejného sektora cez energetickú efektívnosť

Subjekty verejného sektora si často kladú otázku: Odkiaľ vziať istotu, že investície do rekonštrukcie technologického vybavenia budov sa nám skutočne vrátia…

2.1.2019

Nariadenie o klinickom skúšaní liekov – aké odvážne zmeny v procese schvaľovania môžeme očakávať?

V roku 2014 bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou nové Nariadenie (EÚ) č. 536/2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie (ďalej len „Nariadenie“).…

12.12.2018

Dôsledky porušenia ochrany osobných údajov z praktického pohľadu

Ochrana osobných údajov má právny základ nielen v zákone o ochrane osobných údajov, ale taktiež v čl. 19 ods. 3 Ústavy, v zmysle ktorého:…

14.11.2018

Nové pravidlá v procese zlučovania obchodných spoločností

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12. 10. 2017 schválila návrh znenia novely Obchodného zákonníka zameriavajúcu sa okrem iného aj na „nepoctivé“…