Aj rodinné firmy môžu expandovať do zahraničia

Či už ide o rodinný podnik alebo nie, v záujme každého podnikateľa je dosiahnuť zisk a čo najviac prosperovať. Motivácia k dosiahnutiu zisku sa o to viac prejavuje práve vo firmách, ktorých vedenie je tvorené členmi rodiny a od dosiahnutia zisku závisí aj ich zdroj príjmov. Prostriedkom k dosiahnutiu zisku môže byť okrem iného aj rozšírenie podnikateľských aktivít na zahraničný trh. Expanzia na zahraničný trh je v porovnaní s minulosťou značne uľahčená Zmluvou o fungovaní EÚ, ktorá garantuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, a teda aj spoločnostiam je priznaná sloboda podnikania alebo usadzovania. Existuje viacero možností ako rozšíriť podnikanie na zahraničný trh, tie sa však môžu vzhľadom ku krajine, v ktorej sa plánuje expandovať, diametrálne odlišovať. A práve z tohto dôvodu, množstvo spoločností preferuje podnikanie v zahraničí prostredníctvom organizačnej zložky, ktorá predstavuje akúsi zahraničnú pobočku materskej spoločnosti, u ktorej absentuje samostatná právna subjektivita, čo znamená, že je podriadená materskej spoločnosti. Organizačná zložka umožňuje plnohodnotne podnikať v zahraničí bez toho, aby bolo nutné založiť novú samostatnú spoločnosť, pričom postup zriadenia organizačnej zložky je vo všetkých štátoch EÚ obdobný. Pre úspešné zriadenie organizačnej zložky mimo územia Slovenskej republiky je vždy potrebné splniť povinnosti vyplývajúce z legislatívy štátu, v ktorom má byť zriadená. Vzniká zápisom do príslušného registra daného štátu, podniká pod vlastným registračným číslom a sídlom a vedie vlastné účtovníctvo. Založenie organizačnej zložky je podstatne rýchlejšie a jednoduchšie než založenie novej zahraničnej spoločnosti, avšak nová spoločnosť by na rozdiel od organizačnej zložky predstavovala samostatný subjekt, ktorý je majetkovo oddelený od materskej spoločnosti. Podnikatelia majú rôzne možnosti pre pôsobenie na zahraničných trhoch, napríklad aj prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb alebo založenia niektorej z európskych foriem spoločností, či samotnej zahraničnej spoločnosti, alebo prostredníctvom investovania do existujúceho podniku, resp. prostredníctvom iných foriem expanzie podniku vzhľadom ku konkrétnej krajine a podnikateľskej situácie. Je potrebné uviesť, že každá forma podnikania má svoje výhody aj nevýhody, preto určenie najideálnejšej formy podnikania v zahraničí vždy závisí najmä od konkrétnej krajiny, rozsahu a druhu zamýšľaného podnikania s prihliadnutím na znesiteľnú mieru právnej, či daňovej regulácie daného štátu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby finálnemu rozhodnutiu o expanzii na zahraničný trh predchádzalo nielen zasadnutie „rodinnej rady“, ale aj odborné stanovisko právnych a daňových poradcov so skúsenosťami v danej oblasti, ako aj so skúsenosťami také služby v zahraničí sprostredkovať.

Publikované v periodiku TREND 13. 9. 2018

JUDr. Lucia Janská, LLM
partner MENKE LEGAL s.r.o.