Advokátska kancelária MENKE LEGAL s.r.o. ako partner ocenenia TREND TOP Firma roka 2023

Kľúčové je jasne definovať rozsah prác, práva a povinnosti oboch strán, autorské práva, licencie či kybernetickú bezpečnosť, hovorí advokátka Lucia Menke

Súdne spory v obchodných veciach trvajú na Slovensku priemerne 30 mesiacov. Veľa sporov vlani vzniklo v stavebníctve, kde dodávatelia žiadali prenesenie časti zvýšených nákladov na zákazníkov. Dodávatelia s kvalitnými zmluvami, ktoré obsahovali inflačnú doložku, mali jasnú výhodu, hovorí Lucia Menke, advokátka a partnerka advokátskej kancelárie Menke Legal.

V rozhovore radí, čo dať do zmlúv, aby sa minimalizovalo riziko nezaplatených pohľadávok. Jej advokátska kancelária je aj tento rok partnerom kategórie TREND Firma roka 2023 v rámci prestížnych cien TREND Top.

Na čo strany najčastejšie zabúdajú pri uzatváraní obchodných zmlúv?

V našej advokátskej kancelárii Menke Legal klientom zdôrazňujeme, že zmluvy by mali byť pripravované s ohľadom na nepriaznivé okolnosti, teda nielen na obdobie, keď je s obchodným partnerom všetko  ideálne. Je dôležité, aby spoločnosti zvážili komunikáciu s advokátom alebo kanceláriou pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy, a to aj v prípade, že sa klientovi javí, že ide o jednoduchú zmluvu. Riziká totiž hrozia klientovi aj pri uzatvorení nevýhodnej kúpnej zmluvy na tovar či služby alebo pri kúpe nehnuteľnosti.

V ktorej biznisovej oblasti si treba dávať obzvlášť pozor na znenie zmlúv?

K zmluvám, pri ktorých je nevyhnutná súčinnosť advokáta a pri ktorých by mali byť spoločnosti obzvlášť opatrné, patria zmluvy v oblasti IT, a to napríklad zmluvy o dielo či zmluvy o technickej podpore a rozvoji informačných systémov a iné. V týchto prípadoch je kľúčové jasne definovať rozsah prác, práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa, autorské práva na vytvorené diela, licenčné podmienky či kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Rovnako je potrebná zvýšená opatrnosť pri zmluvných typoch, ktoré nie sú upravené osobitnými zákonmi ako napríklad franchisingové zmluvy.

Vlani vzrástol počet sporov najmä v stavebníctve, súviseli s možnosťou preniesť náklady dodávateľov na zákazníka. V akom sú stave?

Na výsledky súdnych konaní si budeme musieť ešte počkať, pretože priemerná dĺžka konania v obchodných veciach na okresných súdoch presahuje 30 mesiacov. Niektoré spory medzi investormi a kupujúcimi mohli byť vyriešené ešte pred tým, ako začal konať súd prvej inštancie, no predpokladám, že v praxi sa tak skončilo minimum prípadov, keďže investorom sa značne zvýšili náklady na výstavbu a nemali záujem dohodnúť sa s kupujúcimi mimosúdne v prípade kvalitne pripravených zmlúv, ktoré obsahovali inflačnú doložku.

Tridsať mesiacov sa zdá ako extrémne dlhý čas.

K zdĺhavému procesu súdnych konaní dodávam, že na skrátenie dĺžky trvania súdnych konaní môže mať pozitívny vplyv nové usporiadanie všeobecných súdov, známe ako nová súdna mapa. To, či reforma súdnej mapy skutočne prinesie očakávaný cieľ, však ukáže až aplikačná prax. V najbližších mesiacoch očakávame, práve naopak, predĺženie jednotlivých súdnych konaní. Napríklad v dôsledku zmeny zákonných sudcov a odročení pojednávaní na nevyhnutne potrebný čas na implementáciu zmien.

Veľa sa hovorí o práve duševného vlastníctva. V akej miere si ho slovenské firmy chránia?

Máme šťastie, že naši klienti na ochranu duševného vlastníctva a know-how myslia, skôr ako vzniknú prípadné spory. Uvedomujú si, že duševné vlastníctvo je pre nich dôležitým podnikateľským aktívom. Vo všeobecnosti však možno zhodnotiť, že oblasť duševného vlastníctva na Slovensku ešte stále často stojí v úzadí a nie všetky spoločnosti si plne uvedomujú jej význam a pridanú hodnotu, ktorú je potrebné chrániť. Hoci naši klienti dôsledne dbajú o ochranu autorských práv v oblasti IT, v poslednom období sa intenzívne venujeme ich zastupovaniu pred súdom v žalobe vo veci tvrdeného porušenia autorských práv a licenčných dojednaní v súvislosti s vývojom a rozvojom zložitého a komplexného IT systému, ktorý na dennej báze využívajú tisícky používateľov.

Častým na Slovensku je vymáhanie pohľadávok. Na čo si treba dať pozor?

Úspešnosť vymáhania pohľadávky je najviac ovplyvnená finančnou situáciou dlžníka a jeho schopnosťou uhrádzať záväzky. Je kľúčové, aby veritelia venovali pozornosť prevencii už na začiatku spolupráce. Dnes existuje veľa platforiem, ktoré monitorujú a hodnotia finančné zdravie firiem a môžu byť cenným nástrojom pri rozhodovaní o obchodnej spolupráci s určitým subjektom.

Ako sa to prenáša do zmlúv?

Pri zmluvách je kľúčové jasne a určito identifikovať záväzky, termíny splatnosti a spôsoby platieb. Ustanovenia o zmluvných pokutách a úrokoch za omeškanie so zaplatením môžu podporiť včasné plnenie záväzkov. Zálohové platby či ručenie môže zvýšiť istotu úhrady a minimalizovať riziko nesplatených pohľadávok.

Dôležité je pravidelné monitorovanie úhrad pohľadávok s dôrazom na rýchlu reakciu veriteľa po uplynutí lehoty splatnosti pohľadávky, čo zvyšuje šance na jej úspešné vymáhanie. Dôležitá je aj schopnosť veriteľa zdokladovať svoju pohľadávku, to znamená preukázať existenciu pohľadávky a podmienok, za ktorých vznikla. Mnohí veritelia vstupujú s dlžníkmi do ústnych dohôd, ktoré neskôr nedokážu preukázať, čo im môže komplikovať vymáhanie pohľadávky.

Ktoré zmeny zákonov hodnotíte za uplynulý rok-dva pozitívne?

Spomenula by som pozitívne kroky, ktoré súvisia so zjednodušením procesu zakladania eseročiek, ako aj nové možnosti vykonať zápis spoločnosti u notára. Tieto kroky môžu zvýšiť efektívnosť a rýchlosť zakladania spoločností. Ďalej je to vyčlenenie úpravy zlúčení obchodných spoločností do osobitného zákona, ktoré prispeje k väčšej právnej istote pri takýchto transakciách. Vítam nariadenia vlády o národných vízach, ktoré uľahčujú zamestnávanie cudzincov v medzinárodnej a vo vnútroštátnej doprave a priemysle, čím sa rieši nedostatok pracovnej sily.

Pri ktorých legislatívnych zmenách vidíte, že podnikom sťažili fungovanie? 

Všetky zmeny, v dôsledku ktorých dochádza k rastu nákladov či administratívnej záťaže, môžu byť vnímané ako sťaženie podnikania. Medzi ne patrí napríklad zvýšenie daňového zaťaženia, zložitejšie regulačné prostredie, zmeny pracovnoprávnych predpisov vrátane zvyšovania minimálnych miezd, zavádzania alebo zvyšovania príplatkov za prácu v noci a iné. Spoločnosti zaťažujú aj nové povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov, čo môže zvýšiť ich podnikateľské náklady.

Osobitnou výzvou pre spoločnosti bude smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorá zavádza požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Tieto informácie súvisia s environmentálnymi, so sociálnymi a s ľudskými právami a inými aspektmi udržateľného podnikania. Očakáva sa, že členské štáty EÚ budú musieť do svojich právnych predpisov premietnuť tieto požiadavky do júla budúceho roka.

Aký najzaujímavejší prípad ste za posledné mesiace riešili?

Naša advokátska kancelária bola zapojená do zaujímavého prípadu v mediálnej oblasti. Náš klient, renomovaná spoločnosť, sa stal nešťastnou obeťou zavádzajúcich a nepravdivých informácií, ktoré zasiahli jeho verejný obraz v súvislosti s plánovaným verejným obstarávaním. Tieto informácie boli uverejnené v jednom z najčítanejších médií, ktorého vydavateľom je jeden z mediálnych gigantov. Napádaný článok obsahoval viaceré tvrdenia, ktoré zavádzajúcim spôsobom ovplyvnili verejný obraz nášho klienta.

Autor článku podal informácie tak, aby u čitateľov vzbudzovali dojem, že náš klient je zapojený do činností nesúladných so zákonom. Názov a jednotlivé výroky uvedené v článku spolu s ďalšími nepravdivými a znevažujúcimi vyjadreniami prispeli k celkovej nepresnosti a negatívnym účinkom na dobré meno nášho klienta. Takéto nepresné informácie vo všeobecnosti môžu spôsobiť značnú ujmu na dobrom mene a dôstojnosti. Súčasťou prípadu je otázka náhrady za spôsobenú ujmu na dobrom mene vrátane nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou straty reputácie.

Difamačné články sú v dnešnom digitálnom svete nepríjemnou realitou, ktorá môže vážne poškodiť povesť a obchodné záujmy firiem a jednotlivcov. Tento konkrétny prípad zdôrazňuje, aký kľúčový význam má etika novinárskeho spravodajstva a potreba dôkladného overovania faktov pred ich zverejnením. To je dôležité najmä v prípadoch, keď novinári majú výrazný vplyv na verejnú mienku a obraz spoločnosti.

Publikované na www.trend.sk, 29. 10. 2023

MENKE LEGAL s.r.o.